Doelen

Doelen, werkwijze, beleidsplan en grondslag


Doelen

Stichting Amenuveva stelt zich ten doel steun te bieden aan ‘les Eglises de la grace en Christ du Togo’ (de gemeenten van genade in Christus van Togo). Deze steun draagt bij aan de toename in de genade en kennis van onze Heere Jezus Christus binnen de gemeenten. Daarnaast ondersteunen we activiteiten tot uitbreiding van Gods Koninkrijk die vanuit de gemeenten worden ontplooid. Praktisch voorziet de stichting de gemeenten van materiële en geestelijke middelen.

Tevens stelt de stichting zich ten doel belangstellenden te informeren over en gebed te vragen voor:

 1. De gemeenten in Togo.
 2. Het leven en werk van Alexandre en Wijneke Kanri – Vermeer.
 3. De activiteiten van de stichting.

 

Werkwijze

Bovenstaande doelen worden onder meer bereikt door de volgende activiteiten van de stichting:

  • Inventariseren van de materiële en geestelijke behoeften van de gemeenten.
  • Gebed vragen voor concrete noden en behoeften.
  • Geld inzamelen voor projecten die geïnitieerd worden naar aanleiding van vragen of noden uit de gemeenten.
  • De gemeenten voorzien van Bijbels en geestelijke lectuur.
  • De website gebruiken als informatieplatform.
  • Mailings verzorgen.
  • Voorlichtingsavonden beleggen.
  • Als contactpersoon optreden tussen de belangstellenden en de gemeenten.

 

Beleidsplan

Voor het beleidsplan op hoofdlijnen van Stichting Amenuveva klikt u hier.

Stichting Amenuveva werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft zodoende geen beloningsbeleid.

 

Grondslag

De stichting werkt vanuit het geloof dat de Bijbel het betrouwbare en onfeilbare Woord van God is. De Bijbel leert ons Wie God is, vertelt ons over het verlossingswerk van Jezus Christus, en geeft richtlijnen voor ons dagelijks leven.

Wij geloven in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.
En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
Die ontvangen is van de Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
Op de derde dag opgestaan uit de dood;
Opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader;
Vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden.
Wij geloven in de Heiligen Geest.
Wij geloven één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
Vergeving van de zonden;
De wederopstanding van het lichaam;
En een eeuwig leven.

De stichting weet zich voor alle activiteiten volledig afhankelijk van Gods zegen.