Contacten met UFM

Alexandre en Wijneke zijn een traject gestart om zich aan te sluiten bij de Engelse zendingsorganisatie UFM (zie: www.ufm.org.uk). Deze organisatie steunt zendelingen wereldwijd en heeft veel ervaring met de begeleiding van echtparen uit twee culturen die zich in het land van herkomst van een van beiden inzetten voor de kerk ter plaatse. UFM kan daarom goed voorzien in de specifieke behoeften van Alexandre en Wijneke. 

De kerkenraad van de Laankerk heeft besloten als zendende gemeente achter Alexandre en Wijneke te staan. Met steun vanuit de Laankerk en aangesloten bij een zendingsorganisatie hopen zij zich vanaf najaar 2019 weer in Togo in te zetten voor de kerk aldaar en voor de verspreiding van het goede nieuws van onze Heere Jezus Christus. Bidt u, bidden jullie mee voor alle voorbereidingen de komende tijd?  

Sinds Wijneke naar Togo verhuisde, is de persoonlijke steun aan familie Kanri al gescheiden van de steun aan de kerken van Togo. Persoonlijke steun voor levensonderhoud verloopt via Stichting NGW. De thuisfrontcommissie van fam. Kanri vormt een schakel tussen Alexandre en Wijneke en de achterban.

Steun voor de kerken in Togo, de EGCT, en de projecten van deze gemeenten verloopt via Stichting Amenuveva. Voor de verschillende bankgegevens verwijzen wij u naar de beide webpagina’s onder het tabblad Steun.

De details van de samenwerking met UFM worden het komende jaar nader uitgewerkt. Hoogstwaarschijnlijk blijven de persoonlijke steun en de steun voor de kerk van Togo van elkaar gescheiden. Vooralsnog blijft dit gewoon lopen via Stichting NGW en de thuisfrontcommissie enerzijds en Stichting Amenuveva anderzijds. De kans bestaat dat UFM de steun ook in de toekomst via beide stichtingen wil blijven laten lopen.

Posted in Alex en Wijneke Kerk in Togo Stichting Amenuveva Zending en evangelisatie by karel. Reacties uitgeschakeld voor Contacten met UFM

Jaarverslagen 2017

Onder het tabblad Statuten en jaarverslagen is het jaarverslag 2017 met de activiteiten van Stichting Amenuveva in 2017 toegevoegd.

Ook is toegevoegd het Financieel jaarverslag 2017. In dit document kunt u de balans vinden per 31 december 2017 en de resultatenrekening van het jaar 2017. Tevens is de goedkeurende verklaring van de kascontrolecommissie ingevoegd, waarin verklaard wordt dat een redelijke mate van zekerheid is verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Bovendien treft u de begroting van 2018 aan.

Posted in Stichting Amenuveva by karel. Reacties uitgeschakeld voor Jaarverslagen 2017

Project waterput te Akpekpedi

In een van de dorpen waar de EGCT een zendingspost heeft opgericht, is geen drinkwatervoorziening voorhanden. De bewoners drinken hier sterk vervuild rivierwater. De EGCT wil een waterpomp aanleggen, die deels wordt gefinancierd door een kerkelijke gemeente uit Canada en deels door Stichting Amenuveva.

In december kon Amenuveva een bedrag van € 3.000,- overmaken aan de EGCT ten behoeve van het aanleggen van de drinkwatervoorziening. Dit dankzij de collecteopbrengst tijdens de diensten van 20 augustus jl. in de Laankerk van € 1.219,73 en de vele giften die in de periode daarna per bank binnenkwamen. We danken iedereen hartelijk voor de offervaardigheid.

De verwachting is dat de EGCT nu over voldoende financiële middelen beschikt om de waterpomp aan te leggen.

Posted in Kerk in Togo Ontwikkelingssamenwerking Stichting Amenuveva by karel. Reacties uitgeschakeld voor Project waterput te Akpekpedi

Project kerkbouw Campement afgerond, nieuwe kerk in gebruik genomen

Amenuveva is in 2016 gestart met een nieuw kerkbouwproject. De EGCT vroeg Amenuveva te ondersteunen in de bouw van een nieuw kerkgebouw voor de gemeente in Campement, een district van Atakpamé. De gemeente aldaar had een start gemaakt met de bouw, maar vanwege gebrek aan financiële middelen kon de bouw niet worden voltooid. Het benodigde bedrag van € 1.700,- om de materialen te kopen, kon in het achterliggende jaar in twee fasen aan de EGCT worden overgemaakt.

De gemeente heeft zelf de arbeid voor haar rekening genomen. Fase 1 betrof de muren, fase 2 de constructie van het dak. Inmiddels is de bouw afgerond en heeft de gemeente haar nieuwe gebouw in gebruik genomen! Alleen de ´ramen´ moeten nog met opengewerkte stenen worden gemetseld.

Samen met de EGCT zijn we onze sponsors die dit mede mogelijk maakten, zeer erkentelijk.

Zie voor meer informatie de projectenpagina.

Posted in Kerk in Togo Ontwikkelingssamenwerking Stichting Amenuveva by karel. Reacties uitgeschakeld voor Project kerkbouw Campement afgerond, nieuwe kerk in gebruik genomen